Zabezpečovací systémy ( zabezpečení objektů ) EZS

ElektroAll

www.elektroall.com

Seznam služeb

Je mnoho z nás, kteří již slyšeli to záhadné slovo " zabezpečovačka". Málokdo si už pod tímto pojmem dovede něco představit. Především si musíme hned v úvodu říct, že ona " zabezpečovačka " nezabrání v nekalém úmyslu narušitele.

 

Elektronický zabezpečovací systém- zkratka EZS

 

 Poplachový systém pro detekci a indikaci přítomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do střežených objektů- citace viz. norma ČSN EN 50131-1

 

Účel EZS

 Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace ( dále jen EZS ) slouží k signalizaci nebezpečí ve střeženém objektu. Informuje především o nežádoucím vniknutí do objektu. Může být kombinováno i s indikací jiných nebezpečí např.: tísňové hlášení při přepadení či zdravotních obtížích, požární nebezpečí, únik plynu apod….

 

                 Zjednodušené schéma systému EZS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení druhů ochran v EZS

Venkovní obvodová ( perimetrická ) ochrana- čidla venkovní obvodové ochrany chrání resp. signalizují narušení vnějších částí u rozlehlých objektů, komplexů budov nebo továren na samotném pozemku. Naprostou podmínkou při užívání venkovní obvodové ochrany je existence oplocení. Bez mechanické zábrany na hranici pozemku by mohlo docházet k nechtěnému vstupu nepovolaných osob na zabezpečený pozemek a po signalizaci poplachu by byl zákrok a postih z právního hlediska velmi problematický.

Dalším problémem venkovního zabezpečení je velké množství podnětů, na které by neměla čidla reagovat! Jsou to následující vlivy např.:            Vlnění travního porostu

Pohyb listí a větví stromů a keřů

Vibrace oplocení ve větru

Proudění vzduchu

Vítr

Sníh a déšť

Pohyby různých druhů zvěře

Dopravní ruch v blízkosti hranice pozemku

Podněty, které se svým charakterem přibližují situaci narušení , nelze nikdy zcela eliminovat. Nejen z tohoto důvodu se často kombinuje systém venkovní ochrany se systémem průmyslové televize ( CCTV )- kamerový systém.

Čidla venkovní ochrany: mikrofonické kabely, infračervené závory a bariéry, mikrovlnné bariéry, štěrbinové kabely, zemní tlakové hadice, infrateleskopy

 

Plášťová ochrana-jak již sám název napovídá, slouží k signalizaci otevření popř. destrukce prostupů pláště budovy např. oken, dveří, vrat, světlíků, ventilace apod.

 

V téměř každé instalaci EZS ( odhadováno až 98% ) je využito čidel plášťové ochrany. Nese to s sebou řadu výhod, z nichž lze jmenovat především:

Finanční únosnost- vynaložené finanční prostředky na čidla jsou v porovnání z celkovými náklady zanedbatelné

Hledisko časového náskoku- použije-li pachatel k vniknutí do objektu např. okno ( odvrácená strana od "civilizace" ! ), tak samotná destrukce okna je příčinou k vyvolání poplachu. Získáváme tím drahocenné vteřiny či spíše desítky vteřin! Než pachatel vnikne do objektu, o jeho počínání je uvědoměn majitel, bezpečnostní služba popř. policie.

Pozn. U kvalitních bezpečnostních agentur je výjezd zásahové jednotky realizován do 1 minuty!

Čidla plášťové ochrany: magnetické kontakty; čidla na ochranu prosklených ploch; mechanické kontakty; vibrační čidla; poplachové fólie, tapety,polepy ; drátová čidla; rozpěrné tyče

 

Prostorová ochrana- signalizuje narušení střeženého prostoru. Základní dělění je na čidla pasivní a čidla aktivní.

V praxi je možné se setkat s několika druhy čidel pohybu:

Pasivní infračervená čidla

Aktivní ultrazvuková

Aktivní mikrovlnná

Duální ( kombinovaná )

 

Zjednodušený princip Pasivního infračerveného čidla ( PIR )

Jsou založena na principu zachycení změn vyzařování v infračerveném pásmu kmitočtového spektra elektromagnetického vlnění.